การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

1 ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น Revision ของ Hardware และ Operating System ,ขนาดของ CPU, Memory, Harddisk, Power Supply ชนิดและจำนวนของ Internet Module  interface card เป็นต้นว่า   ถูกต้องคราบถ้วน หรือไม่ หากไม่ครบถ้วนตามสัญญาว่าจ้าง หรือไม่ตรงกับที่ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด บริษัท     จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป้นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันหลังจากที่ทราบ

2.ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ทุกส่วน หากพบว่ามี Error หรือมี Bad Sector เกิดขึ้น บริษัท ฯ จะดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ดังกล่าวให้ทำงานได้ตามปกติและต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายอันเนื่องจากการทำงานปกติให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา SLA กำหนด

3.สำหรับอุปกรณ์ที่ทำงานบน MS Windows บริษัทฯ จะทำรายงาน Performance Monitor ในส่วนประกอบต่อไปนี้

   Process - Total % Processor Time

   Memory - Total % Memory Committed Byte i use

   Paging File - Total % Usage

4.บันทึก Config Parameter ต่าง ๆ และทำการ Backup ระบบ

5.ทำความสะอาดอุปกรณ์ ภายนอกและภายใน

6.ทำรายงาน PM ส่งให้เจ้าหน้าที่ ITของลูกค้าโดยในรายงานจะแยกอุปกรณ์ออกเป็นส่วนๆทำให้ลูกค้าสามารถอ่านรายงานได้ง่าย

    

 

Visitors: 137,648