การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)

1. บริษัท ฯ จะให้คำปรึกษาสำหรับการตรวจหาข้อบกพร่องและแก้ไขเบื้องต้นทางโทรศัพท์ให้แก่เจ้าหน้าที่ IT ของลูกค้า

2. บริษัท ฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจหาข้อบกพร่อง ณ สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์และต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ   ต้องไม่เกิน SLA นับจากได้รับแจ้งปัญหา (กรณีไม่สามารถแก้ไขทางโทรศัพท์ได้)

3.วิศวกรที่เข้ามาทำงาน หรือควบคุมการทำ CM ต้องเป็นวิศวกรที่ได้รับการอบรม (Certificate) มีความรู้และ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่บำรุงรักษา นั้น ๆ

4.บริษัทฯจะเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุดโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มเติมจากสัญญาชิ้นส่วนอะไหล่ดีจะเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า

5.ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมอุปกรณ์ได้แล้วเสร็จในกำหนด SLA บริษัทฯ จะนำอุปกรณ์ที่มีประสิทธิ์ภาพเทียบ เท่าหรือสูงกว่ามาทดแทนให้ใช้งานได้ก่อนจนว่าจะซ่อมอุปกรณ์ที่เสียแล้วเสร็จ

6.ในกรณีที่นำชิ้นส่วนกลับไปซ่อมที่บริษัทฯ จะต้องนำกลับคืนมาใช้งานได้ดีภายใน 20-30 วัน หรือเร็วกว่านั้นขึ้นอยู่กับการจัดหาอะไหล่ กรณีที่เครื่องเก่ามากอาจจะต้องใช้เวลาในการหาอะไหล่พอสมควร

7.เมื่อไม่สามรถซ่อมให้ดีดังเดิมภายใน 30 วัน บริษัทฯ จะทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมอบอุปกรณ์ที่มาทดแทนให้เป็นกรรมสิทธฺิ์ของลูกค้าภายใน 7 วัน

8.บริษัทฯ จะแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ (Helpdesk) ให้สามารถติดต่อได้ตามเวลา SLA และรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

9.ทำรายงานผลการซ่อมแซมแก้ไขและการเปลี่ยนอะไหล่ทดแทนส่งให้เจ้าหน้าที่ IT ของลูกค้าเป็นรายเดือน

Visitors: 137,650