ข้อกำหนดในการให้บริการ (Service Level Agreement)

บริษัท ฯ จะให้บริการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิมภายในเวลา (Time Period) ที่กำหนดตามสัญญาโดยมี 3 แบบดังนี้ 

แบบที่ (1)  7x24x24 หมายถึง บริษัท ฯ จะดำเนินการให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ตลอด 7 วัน(จันทร์ -อาทิตย์) 24 ชั่วโมงและสามารถใช้งานได้ดีภายใน24 ชั่วโมงนับจากวันที่ได้รับแจ้งเครื่องเสีย

แบบที่ (2)  5x8x24 หมายถึง บริษัท ฯ จะดำเนินการให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ตลอด 5 วัน (จันทร์ - ศุกร์) 8   ชั่วโมงและสามารถใช้งานได้ดีภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่ได้รับแจ้งเครื่องเสียจากลูกค้า

แบบที่ (3) หรือการเข้าดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงระหว่าง บริษัท ฯ กับลูกค้า 

 

Visitors: 137,648