ประโยชน์ที่ได้รับ

1. หลีกเลี่ยงด้านการลงทุนที่สูง

2. หลีกเลี่ยงปัญหาทางด้านเทคนิค

3. ลดการจัดการด้านเทคโนโลยี

4. ลดการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล

5. ควบคุมทางด้านคุณภาพได้

6. มีความยืดหยุ่นสูง

Visitors: 137,650